VIRGIN OF THE ROCKS

 “مریم مقدس بین صخره‌ها” اثر لئوناردو داوینچی:

952bf7b9-03e2-4fe9-905d-eaf9d96d11cd820562c3d9ae3713a1_Image 2 LR

نقاشی مخفی در اثر « مریم مقدس بین صخره ها» اثر لئوناردو داوینچی :

در سال ۲۰۱۲، دانشمندان موزه ملی لندن با استفاده از تکنیک‌های تصویربرداری پیشرفته، نقاشـی مخفی‌ای را در زیــر نقاشی معــروف  “مـریـم مقـدس بیـن صخـره‌ها”  اثر لئونــاردو داوینچی کشف کردند. این کشـــف هیجان‌انگیــز،
بینش جدیدی به فرآینــد خلاقانه داوینچـی و نحوه تکامل نقاشی‌های او در طول زمــان ارائه می‌دهــد.

نقاشی : “مریم مقدس بین صخره‌ها” یکی از مشهورترین آثار لئوناردو داوینچی است که در دو نسخه وجود دارد. نسخه اول این نقاشی بین سال‌های ۱۵۰۵ تا ۱۵۰۸ به سفارش میلان سفارش داده شد و در حال حاضر در موزه لوور پاریس نگهـداری می‌شـود. نسخـه دوم این نقاشی بین سال‌های ۱۴۸۳ تا ۱۴۸۶ به سفـارش میلان سفـارش داده شد و در حال حاضر در گالری ملی لندن نگهداری می‌شود.

کشــف : نقاشـــی مخفـــی در زیر لایه‌های رنگ نسخه لندن نقاشی کشف شد. این نقاشی با استفاده از تکنیک‌های مختلف تصویربرداری، از جمله بازتاب‌نگاری مادون قرمز و نقشه‌برداریبا فلورسانس اشعـه ایکـس ماکـرو،
قابـل مشاهـده شد.

نقاشی مخفی، فیگوری از یک فرشته را نشان می‌دهد که در حال دعا کردن است. این فیگور تقریباً به طور کامل با رنگ پوشانده شده بود، اما هنوز هم جزئیات قابل مشاهده‌ای از آن باقی مانده است.

اهمیت: کشف این نقاشی مخفی، اطلاعات ارزشمندی را در مورد فرآیند خلاقانه داوینچی ارائه می‌دهد. این نشان می‌دهـــــد کـــه او در ابتـدا ایـده‌هـای متفاوتی بـــرای ایـن نقـاشی داشتـه اســت و در طــول زمــان طـرح خـود را تغییــر داده اســت. همچنین نشان می‌دهد که او از تکنیـــک‌های پیچیده‌ای برای ایجاد نقاشی‌های خود استفــاده مـی‌کرده است.

علاوه بر ایـن، این کشـف به درک ما از نقاشـی‌های “مریـم مقـدس بیـن صخـره‌هـا” کمک می‌کنـد. فیگــور فـرشتـه در نقاشی مخفی، معنای مذهبی عمیق‌تری به نقاشی می‌دهد. این نشان می‌دهد که داوینچی قصد داشتـه است این نقاشــی را بــه عنـــوان یــک اثــر مذهبـی عمیــق و معنـادار خلــق کنــد.