** سامانه مدیریت مطب **

doc

با استفاده از این سامانه ، پزشکان براحتی می توانند مدیریت کاملی بر مطب و اسناد خود داشته باشند .
قابلیت های این سامانه به شرح ذیل می باشد :
قابلیت درج مشخصات کامل بیماران
قابلیت تشکیل پرونده برای هر بیمار به همراه سوابق بیماری
قابلیت ثبت حق ویزیت بیماران
قابلیت سیستم حسابداری
قابلیت درج صورت وضعیت بیمار در هر بار مراجعه و ثبت در پرونده
قابلیت رویت پرونده بیمار هنگام مراجعه
قابلیت درج صورت وضعیت بیمار از طریق قلم نوری
قابلیت درج انواع بیمه
قابلیت کار در محیط شبکه
تعیین سطوح دسترسی جهت ورود منشی ، پزشک و ... برای ورود به سامانه
و ده ها امکان دیگر
 

قیمت پایه : 300000 تومان ( سیصد هزار تومان )