گروه چکاد با همکاری جمعی از کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات و با هدف تولید سیستمهای اتوماسیون سازمانی پا گرفت و با توجه به تجربیات گذشته بدنه کارشناسی شرکت، در فاصله کوتاهی موفق به تولید طیف وسیعی از محصولات نرم افزاری جهت مکانیزه کردن حوزه های مختلف شد.

ویژگی شاخص این محصولات پشتیبانی نسبتا کامل از عملیات بخشی و فرا بخشی در شرکتها و موسسات خصوصی و دولتی است به گونه ایکه می تواند طیف وسیعی از نیازهای نرم افزاری یک سازمان مدرن را پوشش دهد. میزان انعطاف و اندازه پذیری این محصولات به گونه ای است که خریداران محصولات چکاد گستره وسیعی از کسب و کارهای کوچک تا سازمانهای بزرگ دولتی را شامل می شود. سازمان الکترونیک چکاد، راه حل موثر ما جهت اتوماسیون فراگیر سازمانی است. این راه حل مبتنی بر استقرار کلیه زیرسیستمهای چکاد در واحدهای عملیاتی سازمان و پشتیبانی فراگیر از ارتباطات بین واحدی بر اساس مدیریت فرآیندهای سازمانی، موتور گردش کار چکاد، آرشیو متمرکز مستندات سازمانی و استفاده از پایگاه اطلاعاتی واحد سازمان عمل می نماید.
محورهای اصلی فعالیت شرکت عبارتند از:
1- ارائه راه حلهای اتوماسیون سازمانی جهت موسسات و سازمانهای بزرگ خصوصی و دولتی
2- ارائه محصولات اتوماسیون عملیات مالی اداری شرکتها و سازمانهای متوسط
3- ارائه سیستمهای متناسب با عملیات کسب و کارهای کوچک
4- ارائه خدمات در زمینه امنیت اطلاعات، طرحهای فناوری اطلاعات و مدلسازی فرآیندهای سازمانی

گروه نرم افزاری چکاد با هدف توسعه سیستم های نرم افزاری در حوزه های مختلف مالی و اداری در بخش های دولتی و خصوصی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را متمرکز نموده است. اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از بدو شکل گیری خود بر آن بوده که ﺑـﺎ ﺑﻬـﺮه ﮔﯿـﺮي از ﺗـﻮان ﻋﻤﻠـﯽ و ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼـﯿﻦ ضمن دستیابی به ﺷﻨﺎﺧﺖ صحیح از ﻧﯿﺎزﻫﺎي خریداران و با بهره گیری از دانش و روش های کارآمد ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﮐﺎﻣﻼ ﮐﺎرﺑﺮدي ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ در اﺧﺘﯿﺎر خریداران ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ. ﮔﺮوه ﻧﺮم اﻓﺰاري چکاد راه حصول به اهداف تعیین شده را در پرتو رعایت اصول حرفه ای و اخلاقی زیر دانسته و رمز موفقیت و حضور قدرتمند خود در بازار و نیز قرار داشتن در زمره پیشتازان صنعت فن آوری اطلاعات را ناشی از وفاداری به ارزشهای سازمانی زیر می داند:
1- خشنودی خریدار تضمین و تایید درآمد پاک ماست.
2- ارتقاء سطح کیفی محصولات و کارآفرینی دو هدف بنیادین ماست.
3- عرصه رقابت تجاری محدود به ارزشهای اخلاقی است.
4- سرمایه گذاری و مشارکت ما بر مبنای صداقت امانت است.
5- سرمایه ما منابع انسانی و اعتماد و اطمینان خریدار است.
6- سازمان متعهد به رشد همه جانبه همکاران خود می باشد.
در حال حاضر اين شرکت افتخار همکاري با بيش از پنجاه پرسنل تمام وقت و نیمه وقت در سطح کشور را دارد که در واحدهاي فنی، پشتیبانی، آموزش، فروش، بازاریابی ،نمایندگی، مالي و اداري مشغول به فعاليت هستند و افتخار ارائه محصولات نرم افزاري و خدمات متنوع در زمينه فن آوري اطلاعات به بيش از یکصد موسسه دولتي و خصوصي، کارخانجات توليدي، موسسات تجاري و خدماتي را در طول بيش از يک دهه فعاليت مستمر در کارنامه خود جاي داده است.