پیامک های فارسی بر مبنای 70 کاراکتر ( اعم از حروف، اعداد، فاصله، نمادها، اینتر، و ... ) در متن اول و پیامک های انگلیسی بر مبنای 160 کاراکتر می باشد.

لازم به توضیح است پیامک خریداری شده توسط شما تاریخ انقضا نخواهد داشت لذا در استفاده کردن از اعتبار خود هیچ محدودیت زمانی نخواهید داشت و در صورت اتمام زمان یکساله و باقی ماندن اعتبار در پنل پس از تمدید مجدد پنل خود اعتبار قابل استفاده خواهد بود.

تعرفه خرید پیامک فارسی در بازه های ریالی مختلف

هزینه هر پیامک فارسی

میزان خرید ریالی

125

0<شارژ<574.999

12

575.000<شارژ<1.099.999

115

1.100.000<شارژ<2.699.999

11

2.700.000<شارژ<5.249.999

105

5.250.000<شارژ<7.724.999

100

7.725.000<شارژ<9.999.999

98

10.000.000<شارژ<24.499.999

95

24.500.000<شارژ<47.499.999

93

47.500.000<شارژ<68.999.999

92

69.000.000<شارژ<89.999.999

90

90.000.000<شارژ<119.999.999

87

120.000.000<شارژ<149.999.999

85

شارژ>150.000.000


تعرفه خرید پیامک انگلیسی در بازه های ریالی مختلف

هزینه هر پیامک انگلیسی

میزان خرید ریالی

245

0<شارژ<574.999

24

575.000<شارژ<1.099.999

235

1.100.000<شارژ<2.699.999

23

2.700.000<شارژ<5.249.999

225

5.250.000<شارژ<7.724.999

223

7.725.000<شارژ<9.999.999

220

10.000.000<شارژ<24.499.999

218

24.500.000<شارژ<47.499.999

215

47.500.000<شارژ<68.999.999

213

69.000.000<شارژ<89.999.999

210

90.000.000<شارژ<119.999.999

205

120.000.000<شارژ<149.999.999

200

شارژ>150.000.000