viber opt

  

مهمترین مزیت ارسال تبلیغات در وایبر این است که استفاده کنندگان از نرم افزار وایبر معمولا افرادی می باشند که از نظر سطح معلومات و آگاهی در جایگاه مناسبتری قرار دارند. به همین جهت برای تبلیغ خدمات و کالای لوکس برای این بازار هدف بسیار مناسب میباشد. همه ما شاهد افزوده شدن کاربران وایبرهستیم و در حال حاضر این نرم افزار بستر بسیار مناسبی برای تبلیغات انبوه میباشد.


جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید.